ล่องเรือทัวร์อยุธยา แกรนด์เพิร์ล

โปรแกรมล่องเรือทัวร์อยุธยาของเรือแกรนด์เพิร์ล

เรามีโปรแกรมไว้บริการท่าน ให้เลือกตามความสะดวกของท่านดังนี้ค่ะ

โปรแกรม A :: ทัวร์อยุธยาเต็มวัน ( ไปรถ - กลับเรือ )

โปรแกรม B :: ครึ่งวันเช้า :: รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ กรุงเทพฯ - นนทบุรี

โปรแกรม C :: ครึ่งวันบ่าย :: รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ นนทบุรี - กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 086-788-7355


 

โปรแกรม :: อยุธยาทัวร์เต็มวัน ( ไปรถบัส กลับเรือ )

 

(กรุงเทพฯ – อยุธยา วัดช่องลม / นนทบุรี กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ   ผู้ใหญ่ 2,100 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี)    1,400 บาท / ท่าน
Promotion :  ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,549 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 1,190บาท / ท่าน
Big Promotion :  มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าหน้าที่)

                            ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

 

 

 กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา ( แบบเต็มวัน )

 

 ไปรถบัส

07.00 .               พบกัน  ณ  จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2 

07.30 .               พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน  หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย

                               โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00 .               เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งประกอบพระที่นัั่ง

                               ไอศวรรย์ทิพยอาศน์,พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ  และ หอวิฑูรทัศนา

10.30 น.               เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

11.30 น.               เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์  เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา  และไปสักการะองค์

                               พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 

 

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00 .               ถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)  นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อม

                               บริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ 

                               ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี   

                               จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 .                บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

16.00 .                เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

 


 

โปรแกรม A ไปด้วยเรือเที่ยวเดียว (one way)
กรุงเทพฯ - นนทบุรี (จากท่าริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม)

 

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ   ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี)    900 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าหน้าที่)
                           ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

 

กำหนดการล่องเรือทัวร์ โปรแกรม B

08.30 น.                     พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2

                                         ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา ( ซอยเจริญกรุง 30 )

09.00 น.                     ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ “ Grand Pearlเรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย 

                                     ความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา

09.30 น.                     บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ

11.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์

12.00 น.                     เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )

 

 


 

โปรแกรม B กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว ( One Way)

นนทบุรี - กรุงเทพฯ (จากวัดช่องลม - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

 

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ   ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี)    900 บาท / ท่าน

    Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท / ท่าน

    Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าที่)
   ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

      กำหนดการล่องเรือทัวร์ C

      13.00 น.                พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )

  13.30 น.                     ขอต้อนรับสู่เรือ  “ Grand Pearlเรือ ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา    กลับสู่

                                       กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย  และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ 

                                       ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

15.00 น.                       บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด

 

16.00 น.                       เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

 

 

ค่าบริการรวม
1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่ท่านเลือก

2. บุฟเฟต่อาหารนานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. อาหารว่าง (ที่ระบุในโปรแกรม)
5. ความประทับใจไม่รู้ลืม

ค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ
 

 
 เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี


การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา อัตราค่าบริการ ฟรี 2 ชม.แรก ชม.ต่อไปคิดชม.ละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือแกรนด์เพิร์ลค่ะ

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  086-788-7355

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
Visitors: 214,381